از اول مهر شیر رایگان در مدارس توزیع می شوداز اول مهر شیر رایگان در مدارس توزیع می شود

حسن رکنی اظهار کرد: طیق توافقات با دولت اعتبار ویژه ای برای توزیع رایگان شیر در مدارس درنظر گرفته شده است.

 

معاون تولید دامی وزارت جهاد کشاورزی افزود: با توافقات نهایی صورت گرفته این توزیع از اول مهرماه امسال آغاز خواهد شد.

 

رکنی بیان کرد: قرار است با همکاری کارخانه لبنی شیر توزیع با کیفیت را برای دانش آموزان داشته باشیم.

 
ریاضی را با زمان پیش ببرید .
ورود نمایندگی ها دریافت کارنامه درخواست نمایندگی تالار افتخارت آلبوم تصاویر نظرسنجی سرگرمی ها خبرنامه