دوره آموزشی کوتاه مدت هندسه جبری + ثبت نامدوره آموزشی کوتاه مدت هندسه جبری + ثبت نام

شیوۀ ثبتنام در دورۀ کوتاه آموزش̞ هندسۀ جبری مهر ١٣٩۵ این دورۀ آموزشr برای دانشجویان تحصیلات تͺمیلr برنامهریزی شده است و شرکت در آن رایͽان است. اما به دلیل محدود بودنِ ظرفیت کلاس، امͺان پذیرشِ تعداد محدودی از علاقهمندان فراهم است. علاقهمندان به شرکت در این دوره لازم است حداکثر تا تاریخ ١۵ مهر ماه˼ ١٣٩۵ ایمیلr را فقط با عنوانِ “Course AG “و فقط حاوی اطلاعات زیر، به :بفرستند siamak.yassemi@gmail.com ِآدرس • نام و نامخانوادگr • مقطع تحصیلr • دانشͽاه محل تحصیل • درسهای گذرانده شده در دورۀ تحصیلات تͺمیلr متقاضیان پذیرفتهشده برای شرکت در این دوره، حداکثر تا تاریخ ٢٠ مهر ماه˼ ١٣٩۵ از طریق ایمیل از پذیرشِ خود آگاه خواهند شد.

ریاضی را با زمان پیش ببرید .
ورود نمایندگی ها دریافت کارنامه درخواست نمایندگی تالار افتخارت آلبوم تصاویر نظرسنجی سرگرمی ها خبرنامه